Verksamhetspolicy


Fastställd den 14 november 2010

•    Västerås Stift Skog AB ger trovärdighet åt kyrkans förkunnelse genom att både nyttja och bevara skapelsens resurser
•    Vi uppfyller kraven i FSC ® standarden
•    Arbetet gentemot våra kunder och omvärld skall kännetecknas av en hög och jämn kvalitet på de varor och tjänster som produceras, samtidigt som vi systematiskt arbetar för att bevara natur- och kulturvärden samt förbättrade förhållanden för den biologiska mångfalden
•    Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar för att tillfredsställa och möta kraven från kunder, omvärld och medarbetare
•    Arbetsmiljöfrågorna är väl integrerade i den ordinarie verksamheten för att därigenom minimera hälsorisker samt motverka all form av diskriminering

Grundläggande mål för Västerås Stift Skog AB

•    Leverera årligt resultat som över tiden medger en utdelning mellan 33-38 miljoner kr till stift och församlingar
•    Driva ett modernt och konkurrenskraftig skogsbruk och förvaltning i övrigt
•    Vara FSC certifierade och aktivt medverka i utvecklingen av FSC i Sverige
•    Vara en attraktiv arbetsplats
•    Ha en öppenhet och tillgänglighet i förhållande till våra intressenter

TOP